Johannes Olesens erindringer

Artiklen er samlet af Johannes Olesen, Troldhede

Indremissionær Chr. Jørgensen som boede i Troldhede fra 1917 udtalte engang:

”Brødre vær faste og urokkelige. Altid rige i Herrens gerning, da I ved, at eders arbejde ikke er unyttigt i Herren!” Måtte det stadig kendetegne samfundet i Troldhede.

Referat fra protokollerne fra Troldhede Indre Missions samfund og Missionshus.

1988, Johannes Olesen

Referat over Troldhede samfunds og missionshusets opståen, gengivet efter den første protokol fra missionshuset.

Året 1912 den 3. januar var bestyrelsen for missionshuset i Troldhede samlet på mejeriet. Der blev bl.a. udtalt ønske om, at der skulle føres en forhandlingsprotokol. Dette blev vedtaget, ligeledes vedtoges at få indført noget om, hvordan missionshuset var blevet bygget og om samfundets tilblivelse. Dette skulle overlades til Chr. Jensen, da han havde været her fra begyndelsen.

Da jeg kom hertil for godt 30 år siden (skønnet ca. år 1880), var Troldhede næsten kun hede, hvor man så hen. Kun nogle få og små dårlige dovne huse. Var det dårligt i timelig henseende, var det ikke bedre, hvad det åndelige angik. Folkene var fuldstændig forblindede og jordbunde, og uden forståelse af de ting, som hører Guds rige til. Skolerne var dårlige, lejede rum og lærerkræfterne var simple.

Den 1. okt. 1881 blev Herning – Skjern banen åbnet, og samtidig kroen og en købmandsforretning. Dette var begyndelsen til Troldhede, og dermed begyndte der at blive mere liv i folk i retning af foretagsomhed. Flere ting blev sat i værk til gavn og hjælp af egnens opkomst. Men i åndelig henseende blev det ikke bedre, snarere værre, da druk og kortspil blev øvet på kroen og andet svir, som følger med den slags ting.

Den første stationsforstander V. Pagh fik præsten fra Vorgod pastor Hammer til at tage herover for at holde bibellæsning i ventesalen, hvor der så samledes nogle få mennesker for at høre Ordet. Det var den første sæd. Præsten gik i almindelighed den lange vej. Nogle gange blev han kørt fra Nr. Vium af Niels Boel.

I året 1890 kom en ung præst til Sdr. Felding, pastor Christensen. I Sdr. Felding var der et lille samfund af troende mennesker, hvortil han sluttede sig og blev et sandt og levende vidne for sin herre og mester. Hans forkyndelse hørtes ud over sognets grænser. Også her fra Troldhede var der nogle, som begyndte at lytte efter den unge præsts tale, og søgte kirken i Sdr. Felding, hvor Ordet lød fra prædikestolen i Ånd og Sandhed. De fleste, som kom der, begyndte at forstå, at det liv de levede ikke var som det skulle være. Var det virkelig som præsten sagde, var det rent galt.

I 1895 begyndte en ung mand Jacob Knudsen, som havde været på Nr. Nissum højskole at holde børnegudstjeneste i skolen, som var lejet af hans far. Da han døde straks efter, blev gerningen fortsat af Chr. R. Pedersen, som var en af de første, der var blevet ramt af Ordet i Sdr. Felding. Denne gerning blev han ved med, til han rejste fra byen.

Den 1. November 1896 kom 2 unge lærere hertil. Chr. Jensen i Troldhede og Fr. Høj i Toudal. De lærte snart hinanden at kende, og da Jensen var musiker, fik de oprettet en sangforening, og tilladelse af sognerådet til at benytte skolen i Toudal. Dette var noget nyt og samlede straks mange folk. Aftnerne begyndte og sluttede med bøn, og altid efter sangøvelsen, blev der oplæst og forklaret et stykke af Guds Ord, og det blev til velsignelse. Der gik vel en del forargede bort, men flere kom til, så det varede ikke længe, før skolen blev fuld. Desuden blev der afholdt vækkelsesmøder af præsten Christensen i Sdr. Felding, Norup i Dejbjerg, Nyholm og provst Kock, og flere missionærer, som alle blev bespist hos Jens Østergård. I juletiden var der uro i mange hjem, og i flere hjerter? Det var ikke længere jul for mad og drikke, men for at få ham i eje, som lod sig føde i Betlehem, og som døde på korset ved Jerusalem. Han hørte råbet og sukket fra vore hjerter, og kom og tog bolig hos os, og løste syndens lænker, så der blev fredfyldte hjerter med tak, pris, lovsang og bøn. Må jeg føje til her, at en af de første dage i det nye år var pastor Christensen her ved et lille juletræ for børnene om eftermiddagen, og om aftenen møde for voksne. Han talte varmt og kærligt, og skolen var fuld til trængsel, og der var ikke mange tørre øjne. Han opfordrede til sidst til, at vi skulle holde bedeuge, som så blev bestemt og blev til velsignelse. En af de første aftner fik Christensen kandidat M. Samuel herover for at holde møde. Nogle aftener efter forlod han sit eget samfund og i forening med sin kapelan Nielsen og gik over til Troldhede for at være i samfundet med os. Det var velsignede dage, nådedage, som fik evighedsbetydning for mange. Christensen sagde i Assing kirke søndagen efter, at der var ild i Troldhede. Det var sandt. Det var ild fra højaltret, men dette var ikke til glæde for alle. Den gamle slange var vred og pustede ondt i mennesker.

Sognerådet som så villigt havde givet os lov at bruge skolen, blev for en del anderledes stemt, og ville lukke skolen for os. Det blev dog foreløbigt afværget. Pastor Hammer satte sig bestemt imod, da han blev sagen forelagt af sognerådsmedlemmet her fra Troldhede. Og ved i forening at protestere fik vi sat igennem, at vi fik lov at være der foreløbig og Herrens nåde og velsignelse blev os til del i rigt mål. En af de første unge som blev omvendt er nu arbejder på missionsmarken i Kina. Det er Niels Østergaard fra Bjørslev. Han er udsendt af Norsk Missionsselskab.

Det var os dog klart, at i skolen kunne vi ikke blive ved med at være. Da kom tanken frem om at bygge et missionshus ved Troldhede station. Tanken blev til handling. Nogle mænd blev udtaget til at gå rundt til omegnes beboere for at få penge til huset, og der blev i løbet af 14 dage tegnet ca. 1.700 kr. Vest og Søn-derjyske kreditforening skænkede byggegrunden. Der blev udtaget 3 mænd til at sørge for husets opførelse Chr. R Pedersen, H. P. Thomsen og Rasmus Larsen. Førstnævnte som formand, hvilket han beklædte til han flyttede og var altid en tro og nidkær arbejder. Huset opførtes af tømrer L. Meldgaard. Huset kostede ca. 2.250 kr. da alt var færdig, og vi havde en gæld på 500 kr, som af samfundet blev afdraget i 5 år. Lige som huset siden er vedligeholdt af samfundet her.

Den 14. oktober 1897 stod huset færdigt og blev indviet af præsterne Christensen og Norup, og fik navnet ”Karmel”. Jeg husker at Christensen i sin indvielsestale talte om husets betydning for Gudsrigets fremme her på dette sted. Men at vi aldrig måtte glemme, at det skulle stå i læ af kirken, som dets mindre søster, for der var alter og døbefond.

Dengang var der vel ingen som tænkte, at det også skulle gå i opfyldelse bogstavelig talt, men også kirken gav Herren os. Kirken blev indviet 1. søndag i advent 1907.

Huset blev tilskødet Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark. Det var en glæde for os, at vi fik, om jeg må kaldet det, et ”fælles hjem”, hvor vi kunne samles til fælles bøn og lovsang, og hvor Ordet om synd og nåde nu har flydt i 15 år. Og Herren har været med og velsignet den gerning, som er gjort.

Da børneantallet i søndagsskolen blev større, kom Knud Chr. Knudsen med i dette arbejde, hvor han har virket siden, og da Chr. R. Pedersen flyttede, blev Iver Chr. Christensen hans efterfølger. En af de første, som blev omvendt her, var baneformand P. Jørgensen, som ved sin stille og enfoldige måde at vidne på blev til stor velsignelse blandt både unge og gamle. Portier J. K. Nielsen begyndte et arbejde med at holde ynglingemøder. Dette første til at der i vinteren 1907-08 stiftedes en KFUM forening for Troldhede og omegn, hvis ledelse er fortsat af Anthon Knudsen. En forening af Blå kors er også stiftet for nogle år siden som også har gjort et stort arbejde her. Der har været holdt pigemøder af flere, men fik først rigtig tilslutning i 1907 -08, da gerningen optoges af l. Thomsen og hustru. Denne gerning er siden overtaget af og forsat af lærer Andersen Albækhede skole.

I 1905 blev der bygget en ny skole i Troldhede, hvor lærer J. Abiltrup var lærer i ca. 4 ½ år, og var til velsignelse både i skolen og i samfundet. Vi har nu tidssvarende skoler både i Troldhede og Albækhede og troende lærer. Også en velsignelse, som vi ikke må glemme.

Bestyrelsen er forøget fra 3 til 5 medlemmer, og ved fratrædelse efter bortrejse vælger bestyrelsen selv de nye medlemmer.

Dette er i korthed, hvad jeg kan erindre, og hvad jeg ved af betydning, men et er sikkert, at Herren har gjort vel imod os i de svundne år, og det er min bøn at De kære Gud og Fader ved den gerning, som du i din nåde har begyndt her. Lad den fortsættes, lykkes og trives til din ære og mennesker til frelse. Lad din Ånd være over os, og fyld os med din Ånd og kraft, så der også i de dage som kommer, må blive bøn og lovsang blandt dine børn, så det hellige barn, Jesus må æres og prises blandt os. Ja, kære Jesus lad din nåde blive større og større for os, og din kærlighed være en dragende magt i dine børn, så de kan være og blive lydige, villige og brugelige som troens arbejdere i din vingård. Det er nu 16. gang vi holder bedeuge i Troldhede, og vi har meget at takke dig for, kære Herre og vi har meget at bede dig om. Høsten er stor, men arbejderne er få, men Herre velsign os, så dine børn må fyldes med bøn om frelse for de mange, som endnu lever i mørke, både ude på missionsmarkerne og herhjemme. Ja kære Herre lad der blive vækkelse her på dette sted, og bevar os alle i din nåde. Det hører du for din nådes skyld.

Skrevet af Chr. Jensen, Viumkrog – Amen.

Fra de første referater i protokollen kan læses, at murermester Pedersens døtre Petra og Krista, for fyring i kakkelovnen og renholdelse af missionshuset, samt kalkning indvendig i huset, årlig fik 30 kr.

Bestyrelsen i 1913. Chr. Jensen, Viumkrog, Anthon Knudsen, Rasmus Larsen, Pårup, Træhandler

Iver Chr. Christensen og mejerist Jens Larsen.

Navne på mænd som har været med i årene efter 1913.

Bager Th. Madsen, murer Jacobsen, gdr. Niels Fusgaard, lærer Andersen, Jens Carlsen. (Jens Carlsen opbyggede vores ejendom ”Grønkjær”) Anton Knudsen, Rasmus Larsen ”Højlyst” Chr. Jensen ”Viumkrog”, Mejerist Jens Larsen, Træhandler Iver Chr. Christensen, Knud Chr. Knudsen ”Dalgaard”.

Indremissionærer

1917 flyttede indremissionær Jørgensen til Troldhede.

1913 flyttede indremissionær Christensen til Troldhede

1936 flyttede indremissionær Nielsen til Troldhede

1945 flyttede indremissionær Thidemann til Troldhede

I 1945 skrev lærer Poulsen Albækhede i protokollen: Ved tyskernes kapitulation den 5. maj blev Danmark et frit land, måtte vi så også inden for vort samfund takke og prise Herren for hans forunderlige nåde og godhed imod os, at han standsede krigen ved for dør.

Samfundsformænd:

Lærer Andersen, Albækhede 1913

Knud Chr. Knudsen 1930

Anthon Knudsen 1935

Lærer Poulsen Albækhede 1941

Missionshusets 25 års jubilæum

13. Oktober 1922 kl. 14. gudstjeneste i kirken ved præsterne Madsen og Poulsen. Kl. 19.30 fest i missionshuset missionær Christensen talte.

Søndag den 15 høstgudstjeneste kl. 14, kl. 19.30 igen fest i missionshuset.

Missionshusets 50 års jubilæum

14 oktober 1947 Eftermiddagsgudstjeneste hvor sognets præst pastor Fredegod indledte over ordet: Salige er de som høre Guds Ord og bevare det. Han udtalte bl.a. at missionshuset skulle stå som en forpost for kirken.

Rejsepræst Johs. Pedersen, Fredericia talte over ordet fra Luk. 16.1 -9. lignelsen om den utro husholder. Om aftnen fest i missionshuset. Formanden lærer Poulsen bød velkommen med ordet i salme 103 ”Min sjæl lov Herren og glem ikke hans velgerninger”. Indre Missions landssekretær J. Sørensen holdt festtalen.

Missionshusets 75 års jubilæum

14. Oktober 1972. Formanden Johannes Olesen bød velkommen også ved ordet fra salme 103 ”Min sjæl lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger”. Generalsekretær i Indre Mission Stefan Ottesen holdt festtalen ud fra Indre Missions motto om Peters fiskerdræt.

I 1968 blev hesteforsikringen for Sdr. Felding – Troldhede opløst. Kassebeholdningen blev fordelt til kirkelige organisationer. Vi fik 1726,00 kr., så for de penge fik vi nyt gulv og skabe i køkkenet, samt nye borde med faste ben.

I 1968 skænkede KFUM og K missionshuset et klaver.

Helliggørelsesmøder i Troldhede:

1922 – 1948 – 1954 – 1972 – 1985 – 1998 – (2010 Oktobermøder)

1943 mødeforbud på grund af undtagelsestilstand i krigens tid.

1934 På et bestyrelsesmøde blev tanken om udvidelse af missionshuset luftet, men der skulle gå mange år inden det blev en realitet. Det blev i 1947 en mindre udvidelse med lille sal, køkken og gang.

I 1954 blev bænkene skiftet ud med stole. Bestyrelsen var rundt ved vennerne af huset, og de gav hver især penge til en ny stol.

I 1974 gav Margrethe Fusgård missionshuset 3000 kr. For dem købte vi 30 nye stole, idet en del af dem fra 1954 var ved at gå itu, og knap efter købte vi 20 stole mere.

I 1988 købte vi 30 nye stole mere, idet de sidste fra 1954 var ved at være færdige.

I 1959 Gaden foran missionshuset blev asfalteret, så vi samlede penge ind, så parkeringspladsen ud mod gaden blev asfalteret samtidig.

Og der blev anlagt fortov, det kostede 984 kr.

I 1962 Blev der bygget en lille tilbygning med vandskyllende toiletter og håndvask, de gamle das omme ved gavlen, var jo ikke i tidssvarende længere.

I 1964 blev de gamle kakkelovne byttet ud med radiatorer og oliefyr.

1966 Kom der nyt tag på begge sider af missionshuset. Pap taget på sydsiden var ved at være utæt, så vi havde bestemt, at vi kunne få på den side først. Tømmer Hedevang udførte arbejdet, Sigurd Sangill tilbød at nappe hjørner af eternitpladerne dagen før tømreren kom. Da de så kom, var det de forkerte hjørner, der var nappet, altså nappet så de passede på nord siden, så på den måde fik vi nyt tag på begge sider, og så måtte vi have bygget en ny skorsten samtidig, idet den var på nord siden, men offerviljen var også denne gang stor. Så vi fik betalt kontant. I 1950 skulle Carl Heldgård sørge for at få fat i en ny mejerispand, og så sat en hane i bunden af den til kaffebrygning.

I 1977 fik vi en ny og tidssvarende elektrisk kaffemaskine.

I 1976 Missionshuset blev gennemrestaureret. Gipsloftet blev pillet ned og der blev sat træloft op, med isolering over. Der blev sat nye vinduer i med termoglas, og trægulvene blev brækket op, og der blev lagt cementgulv med troldtex plader under. Der kom ligeledes gulvtæppe på. Restaureringen kostede 35.000 kr., som blev betalt med frivillige gaver, da arbejdet var gjort. Der kom også nye lamper og gardiner op, som blev givet ud over beløbet.

Navne på dem jeg var i samfundsråd sammen med fra 1957: Carl Helgård, Knud Lauridsen, Anders Kousgaard, Ernst Grønkjær, Martha Sangill, Marius Nielsen, Hans Arne Svendsen, Gunvor Jensen, Sigvald Simmelsgaard, Jens Høj, Vestergård Graversen, Johannes Hansen, Leo Kold, Peter Mortensen, Mona Mortensen, Anni Sangill, Aksel Sangill, Jens Mortensen, Marius Christensen, Freddy Christensen, Bodil Kold.

Det nuværende samfundsråd er: Jens Mortensen, Bodil Kold, Freddy Christensen, Axel Hjort, Aksel Sangill.

I 1974 fik Troldhede Husholdningsforening lov til at holde deres adventsfest i missionshuset, for medlemmer og byens ældre, og det har været tradition siden.

I 1921 blev der oprettet et KFUM spejderkorps i Troldhede, men det var ophørt, da vi kom i 1953.

I den gamle protokol nævnes i 1927 cementstøber Chr. Mogensen. De havde en datter, som blev uddannet diakonisse og sygeplejerske. Efter uddannelsen blev hun udsendt til Kina som missionær. Da Kina blev lukket for mission, fik hun sin gerning i Afrika. Hver gang hun havde haft hjemmeophold, var der udsendelsesfest for hende i Troldhede menighed og samfund. Udsendt første gang i 1946 og så i 1950, 1954, 1961, 1964, 1967, 1970 og 1974. Marie Mogensen kom syg hjem fra Afrika, og døde på diakonissestiftelsen i København. Hun blev begravet blandt søstrene på diakonissernes kirkegård. Der var en busfuld folk, venner fra Troldhede i København til begravelsen.

I 1954 gik man over til, at samfundet vælger samfundsrådet. Hidtil havde det været praksis, at den var selvsupplerende.

Martha Sangill repræsenterede kvindekredsen i samfundsrådet, fra 1954 til december 1985.

Men den hvis navn går igen og igen i protokollen er Carl Heldgård. Første gang i 1924 og sidste gang i 1965, da jeg afløste ham som formand. Marie og Carl Heldgård havde øvet en meget stor gerning for samfundet i Troldhede. Både i samfundet, KFUM & K og leder af søndagsskolen i mange år.

Om de to passer vers linjen:

”Der er nogle der bestandigt,
går som gik de konge bud,
og er vidnesbyrd iblandt os,
om så kongelig en Gud.
Deres smil er som et solskin,
som et solskin og en fred.
Vejen, som vi selv skal følge
bliver skønnere derved”.

I mange år blev der arrangeret en udflugt for samfundets ældre. I protokollen kan man se at de første år var det måske til Sdr. Felding præstegård, Vorgod præstegård, eller kun ud til Knud Chr. Knudsen på ”Dalgård” med møde i haven. Efterhånden som flere fik små biler, kom de længere ud. Det var en opgave hvor sognets beboere med lille biler, også uden for samfundet stillede sig til rådighed, som f.eks. i 1969 hvor vi fik kaffe i Selbak mølle, og derefter i Tamborgs have. Da var vi 23 personbiler. I min formands tid var vi på udflugt med de ældre hvert år, og et år til Velling Koller. Et andet til Vedersø, hvor der var andagt i kirken, og vi så Kaj Munks grav, og fik kaffe på badehotellet. Et år andagt i Hedens domkirke i Grindsted og derefter i Legoland – 76 deltagere. Et andet år så vi den særprægede kirke på Lem hede, og var så på Blåkilde ungdomsskole. Ligeså et år i Jens Jensens anlæg i Haderup. Et år var vi i Skarrild kirke og på Classensborg. Da pastor Jensens var flyttet til Vejrum, var vi deroppe. Skønne ture som de ældre var taknemmelige for. De blev afskaffet i 1976. Et år var vi i Skarrild kirke.

I 1974 indstillede KFUM & K deres arbejde efter at foreningen havde virket i 53 år. Kommunalreformen i 1970 var ikke god for vort sogn, i det det blev splittet. Alle os udenfor byen, som hørte til anden kommune fik vores børn i disse skoler. Så fik de deres kammerater og tilhørsforhold der, men en glæde er det da, at KFUK oprettede en YA afdelingen i 1964, som stadigvæk går fint. De skal have 25 års jubilæum i januar 1989. Nogle år efter oprettede KFUM så en DA afdeling, og den fungerer også stadigvæk fint. I mange år prøvede KFUM også med en ungdomsklub, men det måtte opgives. Nu i 1988 prøver søndagsskolelederne så med en ny Teenklub under Indre Mission. Dem som havde været aktive i M & K dannede så en ny bibelkreds i 1974, så der nu er 2 bibelkredse.

I påsken 1984 viste fjernsynet filmen Jesus af Nazaret. Den bakkede samfundet så op næstefter og indbød til et møde i Troldhede hallen. Men det blev ingen succes, idet der ikke kom flere end der ville være kommet i missionshuset. Men forsøget var gjort, vi gik rundt med indbydelser i hele sognet. Trinet til at komme til møde, er vanskeligt at tage, men nogle familier som ikke var med i en bibelkreds oprettede en 3 bibelkreds med hjælp fra pastor Orla Villekjær. Den fik navnet Johanneskredsen, så nu er der 3 bibelkredse.

I 1987 oprettedes en 4 bibelkreds. Det var Helga & Erik Kjeldsen som indbød. Det skulle være en bibelstudiegruppe, for at studere Guds ord i fællesskab med andre til opbyggelse og inspiration til liv og tjeneste. I 1970 bestemte vi i kreds 1, at samtalemøderne, hver anden gang skulle være i et hjem, men det er gået sådant, at de er ude i hjemmene for alle kredse.

I 1982 indfører vi bedemøder, som særskilte møder i missionshuset. Der er indledning og derefter fælles bedemøde, og som hidtil bedemøder før offentlige møder med missionsmøder og i missionsugen. Evangelisk Alliances bedeuge første uge i januar, som har været holdt altid.

I 1984 skænkede Ellen Grønkjær fra nabohuset til missionshuset til missionshuset et stykke jord, så vi kan få større parkeringsplads, mod at vi fjerner et gammelt udhus og sætter et hegn op.

I 1985 fik vi lavet en fin folder om missionshuset

Fra Johannes Olesens erindringer.

Indremissionær Chr. Jørgensen som boede i Troldhede fra 1917 udtalte engang:

”Brødre vær faste og urokkelige. Altid rige i Herrens gerning, da I ved, at eders arbejde ikke er unyttigt i Herren!” Måtte det stadig kendetegne samfundet i Troldhede.

Referat fra protokollerne fra Troldhede Indre Missions samfund og Missionshus.

1988, Johannes Olesen

Referat over Troldhede samfunds og missionshusets opståen, gengivet efter den første protokol fra missionshuset.

Året 1912 den 3. januar var bestyrelsen for missionshuset i Troldhede samlet på mejeriet. Der blev bl.a. udtalt ønske om, at der skulle føres en forhandlingsprotokol. Dette blev vedtaget, ligeledes vedtoges at få indført noget om, hvordan missionshuset var blevet bygget og om samfundets tilblivelse. Dette skulle overlades til Chr. Jensen, da han havde været her fra begyndelsen.

Da jeg kom hertil for godt 30 år siden (skønnet ca. år 1880), var Troldhede næsten kun hede, hvor man så hen. Kun nogle få og små dårlige dovne huse. Var det dårligt i timelig henseende, var det ikke bedre, hvad det åndelige angik. Folkene var fuldstændig forblindede og jordbunde, og uden forståelse af de ting, som hører Guds rige til. Skolerne var dårlige, lejede rum og lærerkræfterne var simple.

Den 1. okt. 1881 blev Herning – Skjern banen åbnet, og samtidig kroen og en købmandsforretning. Dette var begyndelsen til Troldhede, og dermed begyndte der at blive mere liv i folk i retning af foretagsomhed. Flere ting blev sat i værk til gavn og hjælp af egnens opkomst. Men i åndelig henseende blev det ikke bedre, snarere værre, da druk og kortspil blev øvet på kroen og andet svir, som følger med den slags ting.

Den første stationsforstander V. Pagh fik præsten fra Vorgod pastor Hammer til at tage herover for at holde bibellæsning i ventesalen, hvor der så samledes nogle få mennesker for at høre Ordet. Det var den første sæd. Præsten gik i almindelighed den lange vej. Nogle gange blev han kørt fra Nr. Vium af Niels Boel.

I året 1890 kom en ung præst til Sdr. Felding, pastor Christensen. I Sdr. Felding var der et lille samfund af troende mennesker, hvortil han sluttede sig og blev et sandt og levende vidne for sin herre og mester. Hans forkyndelse hørtes ud over sognets grænser. Også her fra Troldhede var der nogle, som begyndte at lytte efter den unge præsts tale, og søgte kirken i Sdr. Felding, hvor Ordet lød fra prædikestolen i Ånd og Sandhed. De fleste, som kom der, begyndte at forstå, at det liv de levede ikke var som det skulle være. Var det virkelig som præsten sagde, var det rent galt.

I 1895 begyndte en ung mand Jacob Knudsen, som havde været på Nr. Nissum højskole at holde børnegudstjeneste i skolen, som var lejet af hans far. Da han døde straks efter, blev gerningen fortsat af Chr. R. Pedersen, som var en af de første, der var blevet ramt af Ordet i Sdr. Felding. Denne gerning blev han ved med, til han rejste fra byen.

Den 1. November 1896 kom 2 unge lærere hertil. Chr. Jensen i Troldhede og Fr. Høj i Toudal. De lærte snart hinanden at kende, og da Jensen var musiker, fik de oprettet en sangforening, og tilladelse af sognerådet til at benytte skolen i Toudal. Dette var noget nyt og samlede straks mange folk. Aftnerne begyndte og sluttede med bøn, og altid efter sangøvelsen, blev der oplæst og forklaret et stykke af Guds Ord, og det blev til velsignelse. Der gik vel en del forargede bort, men flere kom til, så det varede ikke længe, før skolen blev fuld. Desuden blev der afholdt vækkelsesmøder af præsten Christensen i Sdr. Felding, Norup i Dejbjerg, Nyholm og provst Kock, og flere missionærer, som alle blev bespist hos Jens Østergård. I juletiden var der uro i mange hjem, og i flere hjerter? Det var ikke længere jul for mad og drikke, men for at få ham i eje, som lod sig føde i Betlehem, og som døde på korset ved Jerusalem. Han hørte råbet og sukket fra vore hjerter, og kom og tog bolig hos os, og løste syndens lænker, så der blev fredfyldte hjerter med tak, pris, lovsang og bøn. Må jeg føje til her, at en af de første dage i det nye år var pastor Christensen her ved et lille juletræ for børnene om eftermiddagen, og om aftenen møde for voksne. Han talte varmt og kærligt, og skolen var fuld til trængsel, og der var ikke mange tørre øjne. Han opfordrede til sidst til, at vi skulle holde bedeuge, som så blev bestemt og blev til velsignelse. En af de første aftner fik Christensen kandidat M. Samuel herover for at holde møde. Nogle aftener efter forlod han sit eget samfund og i forening med sin kapelan Nielsen og gik over til Troldhede for at være i samfundet med os. Det var velsignede dage, nådedage, som fik evighedsbetydning for mange. Christensen sagde i Assing kirke søndagen efter, at der var ild i Troldhede. Det var sandt. Det var ild fra højaltret, men dette var ikke til glæde for alle. Den gamle slange var vred og pustede ondt i mennesker.

Sognerådet som så villigt havde givet os lov at bruge skolen, blev for en del anderledes stemt, og ville lukke skolen for os. Det blev dog foreløbigt afværget. Pastor Hammer satte sig bestemt imod, da han blev sagen forelagt af sognerådsmedlemmet her fra Troldhede. Og ved i forening at protestere fik vi sat igennem, at vi fik lov at være der foreløbig og Herrens nåde og velsignelse blev os til del i rigt mål. En af de første unge som blev omvendt er nu arbejder på missionsmarken i Kina. Det er Niels Østergaard fra Bjørslev. Han er udsendt af Norsk Missionsselskab.

Det var os dog klart, at i skolen kunne vi ikke blive ved med at være. Da kom tanken frem om at bygge et missionshus ved Troldhede station. Tanken blev til handling. Nogle mænd blev udtaget til at gå rundt til omegnes beboere for at få penge til huset, og der blev i løbet af 14 dage tegnet ca. 1.700 kr. Vest og Søn-derjyske kreditforening skænkede byggegrunden. Der blev udtaget 3 mænd til at sørge for husets opførelse Chr. R Pedersen, H. P. Thomsen og Rasmus Larsen. Førstnævnte som formand, hvilket han beklædte til han flyttede og var altid en tro og nidkær arbejder. Huset opførtes af tømrer L. Meldgaard. Huset kostede ca. 2.250 kr. da alt var færdig, og vi havde en gæld på 500 kr, som af samfundet blev afdraget i 5 år. Lige som huset siden er vedligeholdt af samfundet her.

Den 14. oktober 1897 stod huset færdigt og blev indviet af præsterne Christensen og Norup, og fik navnet ”Karmel”. Jeg husker at Christensen i sin indvielsestale talte om husets betydning for Gudsrigets fremme her på dette sted. Men at vi aldrig måtte glemme, at det skulle stå i læ af kirken, som dets mindre søster, for der var alter og døbefond.

Dengang var der vel ingen som tænkte, at det også skulle gå i opfyldelse bogstavelig talt, men også kirken gav Herren os. Kirken blev indviet 1. søndag i advent 1907.

Huset blev tilskødet Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark. Det var en glæde for os, at vi fik, om jeg må kaldet det, et ”fælles hjem”, hvor vi kunne samles til fælles bøn og lovsang, og hvor Ordet om synd og nåde nu har flydt i 15 år. Og Herren har været med og velsignet den gerning, som er gjort.

Da børneantallet i søndagsskolen blev større, kom Knud Chr. Knudsen med i dette arbejde, hvor han har virket siden, og da Chr. R. Pedersen flyttede, blev Iver Chr. Christensen hans efterfølger. En af de første, som blev omvendt her, var baneformand P. Jørgensen, som ved sin stille og enfoldige måde at vidne på blev til stor velsignelse blandt både unge og gamle. Portier J. K. Nielsen begyndte et arbejde med at holde ynglingemøder. Dette første til at der i vinteren 1907-08 stiftedes en KFUM forening for Troldhede og omegn, hvis ledelse er fortsat af Anthon Knudsen. En forening af Blå kors er også stiftet for nogle år siden som også har gjort et stort arbejde her. Der har været holdt pigemøder af flere, men fik først rigtig tilslutning i 1907 -08, da gerningen optoges af l. Thomsen og hustru. Denne gerning er siden overtaget af og forsat af lærer Andersen Albækhede skole.

I 1905 blev der bygget en ny skole i Troldhede, hvor lærer J. Abiltrup var lærer i ca. 4 ½ år, og var til velsignelse både i skolen og i samfundet. Vi har nu tidssvarende skoler både i Troldhede og Albækhede og troende lærer. Også en velsignelse, som vi ikke må glemme.

Bestyrelsen er forøget fra 3 til 5 medlemmer, og ved fratrædelse efter bortrejse vælger bestyrelsen selv de nye medlemmer.

Dette er i korthed, hvad jeg kan erindre, og hvad jeg ved af betydning, men et er sikkert, at Herren har gjort vel imod os i de svundne år, og det er min bøn at De kære Gud og Fader ved den gerning, som du i din nåde har begyndt her. Lad den fortsættes, lykkes og trives til din ære og mennesker til frelse. Lad din Ånd være over os, og fyld os med din Ånd og kraft, så der også i de dage som kommer, må blive bøn og lovsang blandt dine børn, så det hellige barn, Jesus må æres og prises blandt os. Ja, kære Jesus lad din nåde blive større og større for os, og din kærlighed være en dragende magt i dine børn, så de kan være og blive lydige, villige og brugelige som troens arbejdere i din vingård. Det er nu 16. gang vi holder bedeuge i Troldhede, og vi har meget at takke dig for, kære Herre og vi har meget at bede dig om. Høsten er stor, men arbejderne er få, men Herre velsign os, så dine børn må fyldes med bøn om frelse for de mange, som endnu lever i mørke, både ude på missionsmarkerne og herhjemme. Ja kære Herre lad der blive vækkelse her på dette sted, og bevar os alle i din nåde. Det hører du for din nådes skyld.

Skrevet af Chr. Jensen, Viumkrog – Amen.

Fra de første referater i protokollen kan læses, at murermester Pedersens døtre Petra og Krista, for fyring i kakkelovnen og renholdelse af missionshuset, samt kalkning indvendig i huset, årlig fik 30 kr.

Bestyrelsen i 1913. Chr. Jensen, Viumkrog, Anthon Knudsen, Rasmus Larsen, Pårup, Træhandler Iver Chr. Christensen og mejerist Jens Larsen.

Navne på mænd som har været med i årene efter 1913.
Bager Th. Madsen, murer Jacobsen, gdr. Niels Fusgaard, lærer Andersen, Jens Carlsen. (Jens Carlsen opbyggede vores ejendom ”Grønkjær”) Anton Knudsen, Rasmus Larsen ”Højlyst” Chr. Jensen ”Viumkrog”, Mejerist Jens Larsen, Træhandler Iver Chr. Christensen, Knud Chr. Knudsen ”Dalgaard”.

Indremissionærer
1917 flyttede indremissionær Jørgensen til Troldhede.

1913 flyttede indremissionær Christensen til Troldhede

1936 flyttede indremissionær Nielsen til Troldhede

1945 flyttede indremissionær Thidemann til Troldhede

I 1945 skrev lærer Poulsen Albækhede i protokollen: Ved tyskernes kapitulation den 5. maj blev Danmark et frit land, måtte vi så også inden for vort samfund takke og prise Herren for hans forunderlige nåde og godhed imod os, at han standsede krigen ved for dør.

Samfundsformænd:
Lærer Andersen, Albækhede 1913

Knud Chr. Knudsen 1930

Anthon Knudsen 1935

Lærer Poulsen Albækhede 1941

Missionshusets 25 års jubilæum
13. Oktober 1922 kl. 14. gudstjeneste i kirken ved præsterne Madsen og Poulsen. Kl. 19.30 fest i missionshuset missionær Christensen talte.

Søndag den 15 høstgudstjeneste kl. 14, kl. 19.30 igen fest i missionshuset.

Missionshusets 50 års jubilæum
14 oktober 1947 Eftermiddagsgudstjeneste hvor sognets præst pastor Fredegod indledte over ordet: Salige er de som høre Guds Ord og bevare det. Han udtalte bl.a. at missionshuset skulle stå som en forpost for kirken.

Rejsepræst Johs. Pedersen, Fredericia talte over ordet fra Luk. 16.1 -9. lignelsen om den utro husholder. Om aftnen fest i missionshuset. Formanden lærer Poulsen bød velkommen med ordet i salme 103 ”Min sjæl lov Herren og glem ikke hans velgerninger”. Indre Missions landssekretær J. Sørensen holdt festtalen.

Missionshusets 75 års jubilæum
14. Oktober 1972. Formanden Johannes Olesen bød velkommen også ved ordet fra salme 103 ”Min sjæl lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger”. Generalsekretær i Indre Mission Stefan Ottesen holdt festtalen ud fra Indre Missions motto om Peters fiskerdræt.

I 1968 blev hesteforsikringen for Sdr. Felding – Troldhede opløst. Kassebeholdningen blev fordelt til kirkelige organisationer. Vi fik 1726,00 kr., så for de penge fik vi nyt gulv og skabe i køkkenet, samt nye borde med faste ben.

I 1968 skænkede KFUM og K missionshuset et klaver.

Helliggørelsesmøder i Troldhede:

1922 – 1948 – 1954 – 1972 – 1985 – 1998 – (2010 Oktobermøder)

1943 mødeforbud på grund af undtagelsestilstand i krigens tid.

1934 På et bestyrelsesmøde blev tanken om udvidelse af missionshuset luftet, men der skulle gå mange år inden det blev en realitet. Det blev i 1947 en mindre udvidelse med lille sal, køkken og gang.

I 1954 blev bænkene skiftet ud med stole. Bestyrelsen var rundt ved vennerne af huset, og de gav hver især penge til en ny stol.

I 1974 gav Margrethe Fusgård missionshuset 3000 kr. For dem købte vi 30 nye stole, idet en del af dem fra 1954 var ved at gå itu, og knap efter købte vi 20 stole mere.

I 1988 købte vi 30 nye stole mere, idet de sidste fra 1954 var ved at være færdige.

I 1959 Gaden foran missionshuset blev asfalteret, så vi samlede penge ind, så parkeringspladsen ud mod gaden blev asfalteret samtidig.

Og der blev anlagt fortov, det kostede 984 kr.

I 1962 Blev der bygget en lille tilbygning med vandskyllende toiletter og håndvask, de gamle das omme ved gavlen, var jo ikke i tidssvarende længere.

I 1964 blev de gamle kakkelovne byttet ud med radiatorer og oliefyr.

1966 Kom der nyt tag på begge sider af missionshuset. Pap taget på sydsiden var ved at være utæt, så vi havde bestemt, at vi kunne få på den side først. Tømmer Hedevang udførte arbejdet, Sigurd Sangill tilbød at nappe hjørner af eternitpladerne dagen før tømreren kom. Da de så kom, var det de forkerte hjørner, der var nappet, altså nappet så de passede på nord siden, så på den måde fik vi nyt tag på begge sider, og så måtte vi have bygget en ny skorsten samtidig, idet den var på nord siden, men offerviljen var også denne gang stor. Så vi fik betalt kontant. I 1950 skulle Carl Heldgård sørge for at få fat i en ny mejerispand, og så sat en hane i bunden af den til kaffebrygning.

I 1977 fik vi en ny og tidssvarende elektrisk kaffemaskine.

I 1976 Missionshuset blev gennemrestaureret. Gipsloftet blev pillet ned og der blev sat træloft op, med isolering over. Der blev sat nye vinduer i med termoglas, og trægulvene blev brækket op, og der blev lagt cementgulv med troldtex plader under. Der kom ligeledes gulvtæppe på. Restaureringen kostede 35.000 kr., som blev betalt med frivillige gaver, da arbejdet var gjort. Der kom også nye lamper og gardiner op, som blev givet ud over beløbet.

Navne på dem jeg var i samfundsråd sammen med fra 1957: Carl Helgård, Knud Lauridsen, Anders Kousgaard, Ernst Grønkjær, Martha Sangill, Marius Nielsen, Hans Arne Svendsen, Gunvor Jensen, Sigvald Simmelsgaard, Jens Høj, Vestergård Graversen, Johannes Hansen, Leo Kold, Peter Mortensen, Mona Mortensen, Anni Sangill, Aksel Sangill, Jens Mortensen, Marius Christensen, Freddy Christensen, Bodil Kold.

Det nuværende samfundsråd er: Jens Mortensen, Bodil Kold, Freddy Christensen, Axel Hjort, Aksel Sangill.

I 1974 fik Troldhede Husholdningsforening lov til at holde deres adventsfest i missionshuset, for medlemmer og byens ældre, og det har været tradition siden.

I 1921 blev der oprettet et KFUM spejderkorps i Troldhede, men det var ophørt, da vi kom i 1953.

I den gamle protokol nævnes i 1927 cementstøber Chr. Mogensen. De havde en datter, som blev uddannet diakonisse og sygeplejerske. Efter uddannelsen blev hun udsendt til Kina som missionær. Da Kina blev lukket for mission, fik hun sin gerning i Afrika. Hver gang hun havde haft hjemmeophold, var der udsendelsesfest for hende i Troldhede menighed og samfund. Udsendt første gang i 1946 og så i 1950, 1954, 1961, 1964, 1967, 1970 og 1974. Marie Mogensen kom syg hjem fra Afrika, og døde på diakonissestiftelsen i København. Hun blev begravet blandt søstrene på diakonissernes kirkegård. Der var en busfuld folk, venner fra Troldhede i København til begravelsen.

I 1954 gik man over til, at samfundet vælger samfundsrådet. Hidtil havde det været praksis, at den var selvsupplerende.

Martha Sangill repræsenterede kvindekredsen i samfundsrådet, fra 1954 til december 1985.

Men den hvis navn går igen og igen i protokollen er Carl Heldgård. Første gang i 1924 og sidste gang i 1965, da jeg afløste ham som formand. Marie og Carl Heldgård havde øvet en meget stor gerning for samfundet i Troldhede. Både i samfundet, KFUM & K og leder af søndagsskolen i mange år.

Om de to passer vers linjen:

”Der er nogle der bestandigt,
går som gik de konge bud,
og er vidnesbyrd iblandt os,
om så kongelig en Gud.
Deres smil er som et solskin,
som et solskin og en fred.
Vejen, som vi selv skal følge
bliver skønnere derved”.

I mange år blev der arrangeret en udflugt for samfundets ældre. I protokollen kan man se at de første år var det måske til Sdr. Felding præstegård, Vorgod præstegård, eller kun ud til Knud Chr. Knudsen på ”Dalgård” med møde i haven. Efterhånden som flere fik små biler, kom de længere ud. Det var en opgave hvor sognets beboere med lille biler, også uden for samfundet stillede sig til rådighed, som f.eks. i 1969 hvor vi fik kaffe i Selbak mølle, og derefter i Tamborgs have. Da var vi 23 personbiler. I min formands tid var vi på udflugt med de ældre hvert år, og et år til Velling Koller. Et andet til Vedersø, hvor der var andagt i kirken, og vi så Kaj Munks grav, og fik kaffe på badehotellet. Et år andagt i Hedens domkirke i Grindsted og derefter i Legoland – 76 deltagere. Et andet år så vi den særprægede kirke på Lem hede, og var så på Blåkilde ungdomsskole. Ligeså et år i Jens Jensens anlæg i Haderup. Et år var vi i Skarrild kirke og på Classensborg. Da pastor Jensens var flyttet til Vejrum, var vi deroppe. Skønne ture som de ældre var taknemmelige for. De blev afskaffet i 1976. Et år var vi i Skarrild kirke.

I 1974 indstillede KFUM & K deres arbejde efter at foreningen havde virket i 53 år. Kommunalreformen i 1970 var ikke god for vort sogn, i det det blev splittet. Alle os udenfor byen, som hørte til anden kommune fik vores børn i disse skoler. Så fik de deres kammerater og tilhørsforhold der, men en glæde er det da, at KFUK oprettede en YA afdelingen i 1964, som stadigvæk går fint. De skal have 25 års jubilæum i januar 1989. Nogle år efter oprettede KFUM så en DA afdeling, og den fungerer også stadigvæk fint. I mange år prøvede KFUM også med en ungdomsklub, men det måtte opgives. Nu i 1988 prøver søndagsskolelederne så med en ny Teenklub under Indre Mission. Dem som havde været aktive i M & K dannede så en ny bibelkreds i 1974, så der nu er 2 bibelkredse.

I påsken 1984 viste fjernsynet filmen Jesus af Nazaret. Den bakkede samfundet så op næstefter og indbød til et møde i Troldhede hallen. Men det blev ingen succes, idet der ikke kom flere end der ville være kommet i missionshuset. Men forsøget var gjort, vi gik rundt med indbydelser i hele sognet. Trinet til at komme til møde, er vanskeligt at tage, men nogle familier som ikke var med i en bibelkreds oprettede en 3 bibelkreds med hjælp fra pastor Orla Villekjær. Den fik navnet Johanneskredsen, så nu er der 3 bibelkredse.

I 1987 oprettedes en 4 bibelkreds. Det var Helga & Erik Kjeldsen som indbød. Det skulle være en bibelstudiegruppe, for at studere Guds ord i fællesskab med andre til opbyggelse og inspiration til liv og tjeneste. I 1970 bestemte vi i kreds 1, at samtalemøderne, hver anden gang skulle være i et hjem, men det er gået sådant, at de er ude i hjemmene for alle kredse.

I 1982 indfører vi bedemøder, som særskilte møder i missionshuset. Der er indledning og derefter fælles bedemøde, og som hidtil bedemøder før offentlige møder med missionsmøder og i missionsugen. Evangelisk Alliances bedeuge første uge i januar, som har været holdt altid.

I 1984 skænkede Ellen Grønkjær fra nabohuset til missionshuset til missionshuset et stykke jord, så vi kan få større parkeringsplads, mod at vi fjerner et gammelt udhus og sætter et hegn op.

I 1985 fik vi lavet en fin folder om missionshusets virke blandt børn, unge og ældre til uddeling til nye tilflyttere i sognet.

I alle årene havde der været en udflugt for hele samfundet, men det kan jo knibe med at finde et sted at tage hen, så i 1985 prøvede vi med en samfundsweekend på Remmestrandlejren i Humlum. Der deltog 65 personer fra lørdag aften til søndag eftermiddag. Det var deltagere i alle aldre. Dette blev gentaget i 1986 og 87 på Remmestrandlejren og i 1988 på Hemmet strand lejren.

Vi har i en del år været med til at arrangere Indre Missions teltmøder. Først i Fjelstrup, så i mange år i Fjelstervang, så i1987 blev de flyttet til Troldhede og ligeledes i 1988. Det skal være i Troldhede igen i 1989, De første år i Fjelstrup var det i et selvlavet telt. Et af Indre Missions Krydsfiner telte blev brugt sammen med. I Fjelstervang konstruerede de selv et telt af presenninger, men i 1985 fik Indre Mission flere telte at låne ud. Siden har vi haft et telt derfra til 400 men-nesker.

I 1986 blev der påbegyndt et arbejde for de ældre i sognet med en eftermiddag en gang om måneden med kaffebord, taler og oplæsning.

I vinteren 1986 gav Freddy Christensen vores talerstol en ansigtsløftning. Han malede den i flotte farver, og fik de gamle skriftsteder, som ikke kunne ses mere, trukket frem.

I 1987 fik vi en ny foldedør mellem den store og lille sal. Der har i mange år kun været et forhæng. Søndagsskolen ville gerne have det adskilt pga. lyden. Det var ikke let at have de større børn i den ene sal, og så de små i den anden, så det her fungerer godt.

I marts 1988 havde søndagsskolelederne et møde hos Inga & Freddy Christensen, angående ungdoms-arbejde. Ungdomskonsulent Jens Olesen fra Indre Mission var indbudt. Vi har jo intet ungdomsarbejde haft de senere år til at fortsætte, når børnene gik ud af YA og DA. Så vi syntes alle i samfundet, at det er godt om der er nogen, der har kræfter, lyst og mod til at tage arbejdet op. Desværre opstod der nogle misforståelser, idet børnearbejdet jo altid har været kørt under KFUM & K og ungdomsarbejdet nu skulle være under IMU., så derfor havde vi et samfundsrådsmøde hos Aksel Sangill den 14 marts. Pastor Villekjær var indbudt. Vi vedtog følgende udtalelse: ”Alle i samfundsrådet i Troldhede ønsker et ungdomsarbejde, hvis det kan lade sig gøre. Et arbejde der vil føre de unge ind i vort missionshus på langt sigt. Vi tør ikke bremse nogle initiativer, der vil opfylde det hovedsigte, uanset om nogen vil gøre det i Indre Missions regi, eller i KFUM & K regi. Angående YA og DA kan vi ikke se, der er noget til hinder for at det kan køre videre i KFUM o & K regi, uanset om ungdomsarbejdet (junior-klub – UA) er tilknyttet det ene eller det andet. Dog ønsker vi ikke at de unge henvises til diskoteksarrangementer, selvom det er KFUM & K, der arrangerer. Bestyrelsen bestående af: Jens Mortensen, Freddy Christensen, Johannes Olesen, Bodil Kold og Aksel Sangill skrev under.

Den 16 marts havde jeg på bestyrelsens vegne indkaldt til møde her hos os, hvor alle implicerede var indbudt, så vi kunne få en saglig snak om tingene, for vi vil jo alle det samme. Vi ønsker flere med på himmelvejen. Jeg indledte med ordet fra 1. Kor 13.13 Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Vi sang fædrenes tro oh stærke vår. Følgende var her: pastor Villekjær, Else & Hans Enevold Jensen, Esther & Jens Futtrup, Erika & Hans Chri-stensen, Aase & Karlo Troelsen, Solvej Hedevang, Jens Mortensen, Anni & Aksel Sangill, Inga & Freddy Christensen. Henry Simmelsgård, Mette & Marius Christensen. Vi fik en god snak og saglig drøftelse af tingene, hvor mange meninger kom frem. Ungdomsarbejdet bliver startet op under IM med Hans Christensen som leder. Ungdomsarbejdet kørte en periode som en teenklub, men kom aldrig ret i gang. De unge tager til KFUM og K i Sdr. Felding.

I 1990 – 1992 var teltmøderne i Vorgod. I 1992 – 1995 i Kibæk. Fra 1996 i Fiskbæk, i 1999 i Fjelstervang, 2002 i Videbæk. 2005 i Vorgod, 2008 i Kibæk.

I 1990 Blev søndagsskolen lavet om til fredagsklub med navnet ”Spiren” for om det kunne få flere børn til at deltage.

1994 Var der atter gang i byggeriet ved missionshuset. Tilbygningen med toiletterne blev revet ned, og en ny bygning opført. I den blev der indrettet og indkøbt et nyt og tidssvarende køkken fra HTH køkkener. Der blev lavet et almindelig toilet og et handicaptoilet, og det gamle køkken blev til opbevaringsrum til borde og lignende. Oliefyret blev skiftet ud med fjernvarme. Der blev etableret en hovedledning i Kirkegade, så husstandene fik et godt tilbud om at komme med. Fjernvarmecentralen var i foråret lavet om til kraftvarmeværk, som for fremtiden kører på naturgas. Hele huset fik en omgang maling udvendig og indvendig. Indvendig kom der nye døre i og nye gardiner.

Ud mod gaden var asfalten blevet hullet af tidens tand, så der blev lagt fliser.

Ved en utrolig frivillig indsats og arbejdskraft blev det hele lavet for 141.830 kr. som næsten var indkommet i gaver, da arbejdet var færdigt. Der manglede kun 14.770 kr, som blev overflyttet fra drift kontoen. Når vi står sammen og Gud er med kan det lykkes. I 1995 fejrede søndagsskolen – børneklubben Spiren 100 års fødselsdag. Om formiddagen var der optog gennem byen med Lind tamburkops i spidsen, og pandabjørnen var med til at lave løjer. En masse voksne og børn var med i optoget. En cykel hvor der skulle være 10 mand på, og ligeså dukketeater og små optrin på lærred. Derefter var der pølser flutes og salatbord i missionshuset. Derefter var der sækkeløb, flødebolle-kastning og forskelligt andet for børnene, inden søndagsskolekonsulenten fortalte om noget fra bibelen. Der var omkring 90 deltagere. Om aftenen var der så fødselsdagsfest med 100 deltagere, sang, taler og kaffebord. Der var en stor lagkage i flere etager, og dagen efter, søndag var der familiegudstjeneste.

I sommeren 1996 var Freddy igen i gang med mure skeen, idet den bageste gavl fik isolering og nye mursten, og det lille hus bagved som brugtes til opbevaringsrum også blev fornyet. Så nu mangler sydmuren og gavlen ud til vejen, som skal bygges om i sommeren 1997, så det hele kan stå ombygget til jubilæet i oktober 1997.

Murer og isoleringsarbejdet er nu gjort færdigt, og der er lavet et flot nyt indgangsparti. Vi har fået en ny dør, som kostede 8000 kr. Troldhede tømrer- og snedkerforretning ”Tø & sne” sponsorerede de 4000 kr., selv om vedkommende aldrig er gået ind af døren til missionshuset. Hele ombygningen og restaurerin-gen har kostet 182.072,93 kr., som er betalt kontant udover penge til driften af huset. Familien Inga & Freddy og deres 3 børn fik af samfundet et weekend ophold i Jesperhus blomsterpark for deres store indsats.

100 år.
1897 Troldhede missionshus 1997
Jeg har samlet lidt sammen fra vore gamle protokoller til et festskrift i anledning af de 100 år. Folderen blev så husstandsomdelt i Troldhede by og omegn.

Jubilæumsfesten søndag d. 12. oktober blev en meget festlig dag. Vi begyndte i kirken med festgudstjeneste kl. 11. Kirken var smukt pyntet og alle pladser var besat. 2 gamle søndagsskolebørn var medvirkende med trompet og solosang. Organisten og Chr. Hjort spillede fint sammen og Tove Troelsen sang meget flot. Vores sognepræst Orla Villekjær havde altertjeneste og missionær Henri A. Jensen fra Esbjerg prædikede. Han kom på afbud fra forstander Steen Nielsen, Børkop. Han skulle med sine elever til Israel. Det var altergang ved gudstjenesten. Fra kirken gik vi så i missionshuset, hvor bordene var festlig pyntet. Der var dækket op til 98 gæster, men det slog knap til. Efter velkomsten ved Jens Mortensen gik vi så alle gennem køkkenet med vore tallerken til stort ta’ selv bord. Kartoffelsalat og varme frikadeller, salat, rugbrød og varm leverpostej, og flere slags pålæg. Derefter var der så horn-musik og solosang. Efterfølgende blev ordet givet fri. Jeg indledte med at sige, at i 1896 sagde pastor Christensen fra prædikestolen i Assing kirke, at der var ild i Troldhede, og det var der. Det var vækkel-sernes ild fra højaltret, så derved blev missionshuset bygget. Som veteran i samfundsrådet mindedes jeg alle de kvinder og mænd, som var gået forud i arbejdet. Alle dem jeg havde været i rådet sammen med, og som ikke var mere. Jeg mindedes dem i linjen: ”Der er nogle, der bestandig går, som gik de kongebud, og var vidnesbyrd iblandt os, om så kongelig en Gud”. Jeg nævnte salme 103”Min sjæl lov Herren og glem ikke alle hans velgerninger”. Det ord blev nævnt af pastor Christensen ved indvielsen – og igen af missionær Jørgensen ved 25 års jubilæet, og af lærer Poulsen, Albækhede ved 50 års jubilæet, og af mig som formand ved 75 års jubilæet. Henrik Jensen overbragte hilsen fra IM’s hoved-bestyrelse og overrakte nodebog til Hjemlandstoner, og 2 urtepotteskjulere med IM’s logo.

Jens Anton Nørremark fra Herborg talte på vegne af kredsbestyrelsen i Skjern kredsen. Kresten Knudsen for IM i Kibæk. Det gjorde ligeledes Benthe Skov Lauridsen fra Vorgod (…..?…) fra Sønder Felding. Aksel hjort talte og mindedes gode dage i KFUM og K med de store Kristi Himmelfartsstævner i Troldhede på kredsplan. Birgit Mølleskov hilste fra Nr. Vium- Fiskbæk. Der var hilsen fra Fjelstervang, og de forskellige takkede for godt samarbejde ved teltmøderne. Hans Christensen takkede for gode lokaler til børnearbejdet i ”Spiren”. Orla Villekjær takkede for godt samarbejde med kirken og gav huset en olielampe, som var indkøbt i Israel. De skal minde os om altid at have olie i vore hjerter. Der var pengegave fra Skjern bank på 1000 kr. Og ligeledes 1000 kr fra Andelskassen i Borris, og et gavebrev fra menighedsrådet på 1000 kr. til telefon i huset. Ialt indkom der i fødselsdagspenge 7.444,50 kr.

I løbet af eftermiddagssamværet sang vi jo en del sange fra Hjemlandstoner. Så var der kaffebord med en kæmpelagkage, som slog godt til til alle deltagere og småkager.

Indremissionær Niels Schmidt, Videbæk sluttede dagen med ordene om Abraham. Kan en 100 årig føde børn? Det kan lade sig gøre. Det kunne det dengang og det kan det også nu for IM og for samfundet i Troldhede. Jens Mortensen ledede eftermiddagen og takkede af og mindedes dem, som for 100 år siden byggede huset. Vi sluttede med at synge velsignelsen. En meget god festdag var slut.

Samfundsrådet i 1997: Jens Mortensen, Hans Holm Hansen, Freddy Christensen, Karlo Troelsen og Johannes Olesen.

 

– – – O – – –

1999 arvingerne efter Inga og Peder Hedevang skænkede missionshuset 5.000 kr som blev brugt til en glasfiberflagstang, og flag ved huset. Resten af pengene til betræk på nogle af stolene i salen.

Her er det jeg samlede til jubilæumsskriftet: Ifølge den første protokol fra Troldhede missionshus var der kun nogle få og små huse i Troldhede. Med åbningen af Skjern – Herning banen den 1. oktober 1881 kom der gang i udviklingen i byen. Der kom en købmand og hotel Troldhøj blev bygget. Med det kom der mere liv i folk med foretagsomhed, men den åndelige side var der ikke meget blik for. Det var mest druk og kortspil på kroen, som livet gik ud på.

Den første stationsforstander Pagh, fik præsten fra Vorgod, som hed Hammer, til at tage herover for at holde bibellæsning i ventesalen. Der samledes nogle få mennesker for at høre Ordet. Det var den første sæd som blev sået i Troldhede. I 1890 kom pastor Christensen til Sdr. Felding, og der blev dannet et lille samfund af troende mennesker der. En del troende fra Troldhede tog til Sdr. Felding og kom med i fællesskabet der.

I 1895 blev der begyndt med søndagsskole i Toudal skole. Ved juletid i 1896 blev der holdt møder i skolen, da kom vækkelsen til Troldhede. Skolen var fyldt til møderne. Det var nådedage som fik evighedsbetydning for mange. Det var ikke til glæde for alle, så sognerådet satte en stopper for at holder møder i skolen.

Dermed opstod tanken om at bygge et missionshus i Troldhede. Nogle mænd blev udtaget til at gå rundt til omegnens beboere for at få penge til huset. I løbet af fjorten dage blev der indsamlet 1.700 kr. Vest og sønderjyske kreditforening skænkede grunden. Så gik man i gang med byggeriet, og da huset var fær-digt til indvielsen havde det kostet 2.250 kr. med en gæld på 5000 kr. Der var dengang som nu offervilje til Troldhede missionshus.

Den 14 oktober 1897 blev huset indviet af præsterne Christensen fra Sdr. Felding og Norup fra Dejbjerg. Huset fik navnet ”Karmel”. Christensen talte om husets betydning for Gudsrigets fremme her på dette sted. At vi aldrig måtte glemme, at det skulle stå i læ af kirken. Missionshuset er kirkens lillesøster, for i kirken er alter og døbefond. Dengang var der ingen som tænkte at dette skulle gå i opfyldelse ti år se-nere.

I 1907 blev kirken indviet 1. søndag i advent.

Missionshuset blev tilskødet Indre Mission, som står som ejere. Men driften af huset har samfundet i Troldhede altid stået for.

Søndagsskolen som forrige år fejrede 100 års jubilæum er stadig aktiv. Nu som fredagsklubben ”Spiren”. I 1907 stiftedes en KFUM forening og i 1908 også en KFUK forening. Disse 2 foreninger har så haft YA for piger og DA for drenge. Nu Troldeklubben. Ydre Mission har også altid haft en stor plads i gerningen ud fra huset.

I årenes løb har 4 indremissionærer boet og haft gerning ud fra Troldhede. Huset er flere gange blevet udvidet. I 1947 blev den lille sal bygget til med køkken og gang. I 1962 blev der bygget en til bygning med toiletter, og i 1964 blev kakkelovnene udskriftet med oliefyr og radiatorer. I 1966 blev der lagt nyt tag på, så vi blev fri for at tjære tagpaptaget. I 1976 blev husets gennemrestaureret, med nye lofter og nye gulve med tæpper på. I 1994 væltede man de gamle toiletter, og byggede nye samt nyt køkken. Her i jubilæumsåret er arbejdet gjort færdigt, med nye mursten og alt gennemisoleret. Huset står i fineste stand. Det kan være samlingssted i mange år ud i fremtiden for menigheden i Troldhede. Mange kvinder og mænd har i de 100 år gjort et stort stykke arbejde i Guds vingård, her ud fra Troldhede missionshus. Gud har velsignet gerningen år efter år. Samfundet har stået sammen, så alle udgifter til driften og de store udgifter ved ombygningen og omforandringer er blevet betalt kontant. Her i 100 året for husets bygning er vor bøn, at der også i årene fremover må være et samfund af troende i Troldhede, som vil værne om huset og forkynde Guds Ord, så at Guds rige må få fremgang til gavn for vor by og egn. Lægger vi det i Guds hånd, vil han også velsigne gerningen

Samlet af Johannes Olesen.

I år 2000 fik vi nye betræk på stolene fra 1974. Stolene var i god stand betrækket kostede 5.265,00 kr.

År 2000. De unge i samfundet oprettede en klub for de større børn, idet aldersforskellen var for stor i ”Spiren”. Den nye klub hedder ”Turboklubben”. De unge familier oprettede også en by bibelkreds.

I oktober 2000 holdt vi i samfundsrådet, efter at have været med der i over 30 år i forskellige perioder, som 70 årig må man vist godt stoppe, så yngre kræfter med nye ideer kan komme til udfoldelser. I 2003 har de unge familier oprettet en fredagsklub med spisning en fredag i hver måned.

Nu er vi så nået til årsskiftet 2004 -2005. Nu laves der igen om i missionshuset. Der kom nyt tæppe på i salene. Det gamle havde også holdt godt siden 1976. Et nyt indgangsparti er også blevet bygget, så det er blevet meget flot. I denne tilbygning er der så blevet lavet en trappe op til første sal, idet de unge ledere, at her kunne der laves et ungdomslokale, så nu er der lavet et flot rum deroppe med nyt gulv, isolering med Rockwool og Troldtex plader. Et flot stykke arbejde ved næsten frivillig arbejdskraft, så det er flot gjort. Nu må vi jo så bede om, at der fremover må være ledere til at tage sig af arbejdet med børn og unge, og at der må være børn som også fremover vil komme i kristne sammenhænge. Nu er rammerne i orden i flotte lokaler.

Toiletbygningen kostede i alt 200 tusind kroner, som blev betalt kontant ved indsamling. Børnene og de unge havde et sponsor cykelløb, hvor de indkørte penge til nye møbler på loftet.

Ved generalforsamlingen efterår 2005 var der forslag fra de unge om at huset skulle hedde Troldhede menighedshus. Det blev nedstemt med stort flertal, så det er Troldhede missionshus.

I efteråret 2008 blev der købt nye borde til afløsning for dem som vi købte i 1970. I 2010 købtes nye stole.

I år 2013 fik vi vinduerne i den lille sal og store sal udskiftet til lavenergi af vedligeholdelsesfri plast, da der var flere punkterede termoruder pga. af alder. Pris 26.600 kr

2014 Renovering af store og lille sal.
Allerførst i 2014 blev huset tømt og gulvet hugget op. Nyt gulv er lagt med gulv- varme som grundvarme til 16°C og opvarmning med radiatorer til ca. 22 °C under aktiviteter i huset.Ydermure og skillevægge er beklædt med 2 lag gipsplader samt isolering. Ny vaskbar trælignende laminat gulvbelægning.

Loft er beklædt med troldtektplader og der er lavet ny elinstallation, teknikskab og belysning. Det sidste vindue mod parkeringspladsen er udskiftet med en terrassedør. Vægge og loft i gang er malet og der er malet vægge og lagt nyt klinkegulv i depot. Pladsen bag Missionshus er jævnet, renset for rødder og tilsået med græs.

Pris for renovering 360.000 kr. IM’s byggefond støttede med 80.000 kr. og der blev samlet 211.000 kr. ind, rest er taget fra driftskontoen. En stor Tak til alle de frivillige, der har ydet en kæmpe indsats under renoveringen, uden jeres indsats ville det aldrig have været muligt.

Genindvielse d. 20-5-2014.
Velkomst ved Jens Motensen, spisning og herefter indvielse og festtale ved IM’s generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen. Musik og sang ved lokale kræfter.

Lørdag d. 24 maj kl. 10.00 til 13.00, var der åbent hus hvor der var mulighed for interesserede at besigtige renoveringen.

Missionshusets virke blandt børn, unge og ældre til uddeling til nye tilflyttere i sognet.

I alle årene havde der været en udflugt for hele samfundet, men det kan jo knibe med at finde et sted at tage hen, så i 1985 prøvede vi med en samfundsweekend på Remmestrandlejren i Humlum. Der deltog 65 personer fra lørdag aften til søndag eftermiddag. Det var deltagere i alle aldre. Dette blev gentaget i 1986 og 87 på Remmestrandlejren og i 1988 på Hemmet strand lejren.

Vi har i en del år været med til at arrangere Indre Missions teltmøder. Først i Fjelstrup, så i mange år i Fjelstervang, så i1987 blev de flyttet til Troldhede og ligeledes i 1988. Det skal være i Troldhede igen i 1989, De første år i Fjelstrup var det i et selvlavet telt. Et af Indre Missions Krydsfiner telte blev brugt sammen med. I Fjelstervang konstruerede de selv et telt af presenninger, men i 1985 fik Indre Mission flere telte at låne ud. Siden har vi haft et telt derfra til 400 men-nesker.

I 1986 blev der påbegyndt et arbejde for de ældre i sognet med en eftermiddag en gang om måneden med kaffebord, taler og oplæsning.

I vinteren 1986 gav Freddy Christensen vores talerstol en ansigtsløftning. Han malede den i flotte farver, og fik de gamle skriftsteder, som ikke kunne ses mere, trukket frem.

I 1987 fik vi en ny foldedør mellem den store og lille sal. Der har i mange år kun været et forhæng. Søndagsskolen ville gerne have det adskilt pga. lyden. Det var ikke let at have de større børn i den ene sal, og så de små i den anden, så det her fungerer godt.

I marts 1988 havde søndagsskolelederne et møde hos Inga & Freddy Christensen, angående ungdoms-arbejde. Ungdomskonsulent Jens Olesen fra Indre Mission var indbudt. Vi har jo intet ungdomsarbejde haft de senere år til at fortsætte, når børnene gik ud af YA og DA. Så vi syntes alle i samfundet, at det er godt om der er nogen, der har kræfter, lyst og mod til at tage arbejdet op. Desværre opstod der nogle misforståelser, idet børnearbejdet jo altid har været kørt under KFUM & K og ungdomsarbejdet nu skulle være under IMU., så derfor havde vi et samfundsrådsmøde hos Aksel Sangill den 14 marts. Pastor Villekjær var indbudt. Vi vedtog følgende udtalelse: ”Alle i samfundsrådet i Troldhede ønsker et ungdomsarbejde, hvis det kan lade sig gøre. Et arbejde der vil føre de unge ind i vort missionshus på langt sigt. Vi tør ikke bremse nogle initiativer, der vil opfylde det hovedsigte, uanset om nogen vil gøre det i Indre Missions regi, eller i KFUM & K regi. Angående YA og DA kan vi ikke se, der er noget til hinder for at det kan køre videre i KFUM o & K regi, uanset om ungdomsarbejdet (junior-klub – UA) er tilknyttet det ene eller det andet. Dog ønsker vi ikke at de unge henvises til diskoteksarrangementer, selvom det er KFUM & K, der arrangerer. Bestyrelsen bestående af: Jens Mortensen, Freddy Christensen, Johannes Olesen, Bodil Kold og Aksel Sangill skrev under.

Den 16 marts havde jeg på bestyrelsens vegne indkaldt til møde her hos os, hvor alle implicerede var indbudt, så vi kunne få en saglig snak om tingene, for vi vil jo alle det samme. Vi ønsker flere med på himmelvejen. Jeg indledte med ordet fra 1. Kor 13.13 Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Vi sang fædrenes tro oh stærke vår. Følgende var her: pastor Villekjær, Else & Hans Enevold Jensen, Esther & Jens Futtrup, Erika & Hans Chri-stensen, Aase & Karlo Troelsen, Solvej Hedevang, Jens Mortensen, Anni & Aksel Sangill, Inga & Freddy Christensen. Henry Simmelsgård, Mette & Marius Christensen. Vi fik en god snak og saglig drøftelse af tingene, hvor mange meninger kom frem. Ungdomsarbejdet bliver startet op under IM med Hans Christensen som leder. Ungdomsarbejdet kørte en periode som en teenklub, men kom aldrig ret i gang. De unge tager til KFUM og K i Sdr. Felding.

I 1990 – 1992 var teltmøderne i Vorgod. I 1992 – 1995 i Kibæk. Fra 1996 i Fiskbæk, i 1999 i Fjelstervang, 2002 i Videbæk. 2005 i Vorgod, 2008 i Kibæk.

I 1990 Blev søndagsskolen lavet om til fredagsklub med navnet ”Spiren” for om det kunne få flere børn til at deltage.

1994 Var der atter gang i byggeriet ved missionshuset. Tilbygningen med toiletterne blev revet ned, og en ny bygning opført. I den blev der indrettet og indkøbt et nyt og tidssvarende køkken fra HTH køkkener. Der blev lavet et almindelig toilet og et handicaptoilet, og det gamle køkken blev til opbevaringsrum til borde og lignende. Oliefyret blev skiftet ud med fjernvarme. Der blev etableret en hovedledning i Kirkegade, så husstandene fik et godt tilbud om at komme med. Fjernvarmecentralen var i foråret lavet om til kraftvarmeværk, som for fremtiden kører på naturgas. Hele huset fik en omgang maling udvendig og indvendig. Indvendig kom der nye døre i og nye gardiner.

Ud mod gaden var asfalten blevet hullet af tidens tand, så der blev lagt fliser.

Ved en utrolig frivillig indsats og arbejdskraft blev det hele lavet for 141.830 kr. som næsten var indkommet i gaver, da arbejdet var færdigt. Der manglede kun 14.770 kr, som blev overflyttet fra drift kontoen. Når vi står sammen og Gud er med kan det lykkes. I 1995 fejrede søndagsskolen – børneklubben Spiren 100 års fødselsdag. Om formiddagen var der optog gennem byen med Lind tamburkops i spidsen, og pandabjørnen var med til at lave løjer. En masse voksne og børn var med i optoget. En cykel hvor der skulle være 10 mand på, og ligeså dukketeater og små optrin på lærred. Derefter var der pølser flutes og salatbord i missionshuset. Derefter var der sækkeløb, flødebolle-kastning og forskelligt andet for børnene, inden søndagsskolekonsulenten fortalte om noget fra bibelen. Der var omkring 90 deltagere. Om aftenen var der så fødselsdagsfest med 100 deltagere, sang, taler og kaffebord. Der var en stor lagkage i flere etager, og dagen efter, søndag var der familiegudstjeneste.

I sommeren 1996 var Freddy igen i gang med mure skeen, idet den bageste gavl fik isolering og nye mursten, og det lille hus bagved som brugtes til opbevaringsrum også blev fornyet. Så nu mangler sydmuren og gavlen ud til vejen, som skal bygges om i sommeren 1997, så det hele kan stå ombygget til jubilæet i oktober 1997.

Murer og isoleringsarbejdet er nu gjort færdigt, og der er lavet et flot nyt indgangsparti. Vi har fået en ny dør, som kostede 8000 kr. Troldhede tømrer- og snedkerforretning ”Tø & sne” sponsorerede de 4000 kr., selv om vedkommende aldrig er gået ind af døren til missionshuset. Hele ombygningen og restaurerin-gen har kostet 182.072,93 kr., som er betalt kontant udover penge til driften af huset. Familien Inga & Freddy og deres 3 børn fik af samfundet et weekend ophold i Jesperhus blomsterpark for deres store indsats.

100 år.

1897 Troldhede missionshus 1997

Jeg har samlet lidt sammen fra vore gamle protokoller til et festskrift i anledning af de 100 år. Folderen blev så husstandsomdelt i Troldhede by og omegn.

Jubilæumsfesten søndag d. 12. oktober blev en meget festlig dag. Vi begyndte i kirken med festgudstjeneste kl. 11. Kirken var smukt pyntet og alle pladser var besat. 2 gamle søndagsskolebørn var medvirkende med trompet og solosang. Organisten og Chr. Hjort spillede fint sammen og Tove Troelsen sang meget flot. Vores sognepræst Orla Villekjær havde altertjeneste og missionær Henri A. Jensen fra Esbjerg prædikede. Han kom på afbud fra forstander Steen Nielsen, Børkop. Han skulle med sine elever til Israel. Det var altergang ved gudstjenesten. Fra kirken gik vi så i missionshuset, hvor bordene var festlig pyntet. Der var dækket op til 98 gæster, men det slog knap til. Efter velkomsten ved Jens Mortensen gik vi så alle gennem køkkenet med vore tallerken til stort ta’ selv bord. Kartoffelsalat og varme frikadeller, salat, rugbrød og varm leverpostej, og flere slags pålæg. Derefter var der så horn-musik og solosang. Efterfølgende blev ordet givet fri. Jeg indledte med at sige, at i 1896 sagde pastor Christensen fra prædikestolen i Assing kirke, at der var ild i Troldhede, og det var der. Det var vækkel-sernes ild fra højaltret, så derved blev missionshuset bygget. Som veteran i samfundsrådet mindedes jeg alle de kvinder og mænd, som var gået forud i arbejdet. Alle dem jeg havde været i rådet sammen med, og som ikke var mere. Jeg mindedes dem i linjen: ”Der er nogle, der bestandig går, som gik de kongebud, og var vidnesbyrd iblandt os, om så kongelig en Gud”. Jeg nævnte salme 103”Min sjæl lov Herren og glem ikke alle hans velgerninger”. Det ord blev nævnt af pastor Christensen ved indvielsen – og igen af missionær Jørgensen ved 25 års jubilæet, og af lærer Poulsen, Albækhede ved 50 års jubilæet, og af mig som formand ved 75 års jubilæet. Henrik Jensen overbragte hilsen fra IM’s hoved-bestyrelse og overrakte nodebog til Hjemlandstoner, og 2 urtepotteskjulere med IM’s logo.

Jens Anton Nørremark fra Herborg talte på vegne af kredsbestyrelsen i Skjern kredsen. Kresten Knudsen for IM i Kibæk. Det gjorde ligeledes Benthe Skov Lauridsen fra Vorgod (…..?…) fra Sønder Felding. Aksel hjort talte og mindedes gode dage i KFUM og K med de store Kristi Himmelfartsstævner i Troldhede på kredsplan. Birgit Mølleskov hilste fra Nr. Vium- Fiskbæk. Der var hilsen fra Fjelstervang, og de forskellige takkede for godt samarbejde ved teltmøderne. Hans Christensen takkede for gode lokaler til børnearbejdet i ”Spiren”. Orla Villekjær takkede for godt samarbejde med kirken og gav huset en olielampe, som var indkøbt i Israel. De skal minde os om altid at have olie i vore hjerter. Der var pengegave fra Skjern bank på 1000 kr. Og ligeledes 1000 kr fra Andelskassen i Borris, og et gavebrev fra menighedsrådet på 1000 kr. til telefon i huset. Ialt indkom der i fødselsdagspenge 7.444,50 kr.

I løbet af eftermiddagssamværet sang vi jo en del sange fra Hjemlandstoner. Så var der kaffebord med en kæmpelagkage, som slog godt til til alle deltagere og småkager.

Indremissionær Niels Schmidt, Videbæk sluttede dagen med ordene om Abraham. Kan en 100 årig føde børn? Det kan lade sig gøre. Det kunne det dengang og det kan det også nu for IM og for samfundet i Troldhede. Jens Mortensen ledede eftermiddagen og takkede af og mindedes dem, som for 100 år siden byggede huset. Vi sluttede med at synge velsignelsen. En meget god festdag var slut.

Samfundsrådet i 1997: Jens Mortensen, Hans Holm Hansen, Freddy Christensen, Karlo Troelsen og Johannes Olesen.

 

– – – O – – –

1999 arvingerne efter Inga og Peder Hedevang skænkede missionshuset 5.000 kr som blev brugt til en glasfiberflagstang, og flag ved huset. Resten af pengene til betræk på nogle af stolene i salen.

Her er det jeg samlede til jubilæumsskriftet: Ifølge den første protokol fra Troldhede missionshus var der kun nogle få og små huse i Troldhede. Med åbningen af Skjern – Herning banen den 1. oktober 1881 kom der gang i udviklingen i byen. Der kom en købmand og hotel Troldhøj blev bygget. Med det kom der mere liv i folk med foretagsomhed, men den åndelige side var der ikke meget blik for. Det var mest druk og kortspil på kroen, som livet gik ud på.

Den første stationsforstander Pagh, fik præsten fra Vorgod, som hed Hammer, til at tage herover for at holde bibellæsning i ventesalen. Der samledes nogle få mennesker for at høre Ordet. Det var den første sæd som blev sået i Troldhede. I 1890 kom pastor Christensen til Sdr. Felding, og der blev dannet et lille samfund af troende mennesker der. En del troende fra Troldhede tog til Sdr. Felding og kom med i fællesskabet der.

I 1895 blev der begyndt med søndagsskole i Toudal skole. Ved juletid i 1896 blev der holdt møder i skolen, da kom vækkelsen til Troldhede. Skolen var fyldt til møderne. Det var nådedage som fik evighedsbetydning for mange. Det var ikke til glæde for alle, så sognerådet satte en stopper for at holder møder i skolen.

Dermed opstod tanken om at bygge et missionshus i Troldhede. Nogle mænd blev udtaget til at gå rundt til omegnens beboere for at få penge til huset. I løbet af fjorten dage blev der indsamlet 1.700 kr. Vest og sønderjyske kreditforening skænkede grunden. Så gik man i gang med byggeriet, og da huset var fær-digt til indvielsen havde det kostet 2.250 kr. med en gæld på 5000 kr. Der var dengang som nu offervilje til Troldhede missionshus.

Den 14 oktober 1897 blev huset indviet af præsterne Christensen fra Sdr. Felding og Norup fra Dejbjerg. Huset fik navnet ”Karmel”. Christensen talte om husets betydning for Gudsrigets fremme her på dette sted. At vi aldrig måtte glemme, at det skulle stå i læ af kirken. Missionshuset er kirkens lillesøster, for i kirken er alter og døbefond. Dengang var der ingen som tænkte at dette skulle gå i opfyldelse ti år se-nere.

I 1907 blev kirken indviet 1. søndag i advent.

Missionshuset blev tilskødet Indre Mission, som står som ejere. Men driften af huset har samfundet i Troldhede altid stået for.

Søndagsskolen som forrige år fejrede 100 års jubilæum er stadig aktiv. Nu som fredagsklubben ”Spiren”. I 1907 stiftedes en KFUM forening og i 1908 også en KFUK forening. Disse 2 foreninger har så haft YA for piger og DA for drenge. Nu Troldeklubben. Ydre Mission har også altid haft en stor plads i gerningen ud fra huset.

I årenes løb har 4 indremissionærer boet og haft gerning ud fra Troldhede. Huset er flere gange blevet udvidet. I 1947 blev den lille sal bygget til med køkken og gang. I 1962 blev der bygget en til bygning med toiletter, og i 1964 blev kakkelovnene udskriftet med oliefyr og radiatorer. I 1966 blev der lagt nyt tag på, så vi blev fri for at tjære tagpaptaget. I 1976 blev husets gennemrestaureret, med nye lofter og nye gulve med tæpper på. I 1994 væltede man de gamle toiletter, og byggede nye samt nyt køkken. Her i jubilæumsåret er arbejdet gjort færdigt, med nye mursten og alt gennemisoleret. Huset står i fineste stand. Det kan være samlingssted i mange år ud i fremtiden for menigheden i Troldhede. Mange kvinder og mænd har i de 100 år gjort et stort stykke arbejde i Guds vingård, her ud fra Troldhede missionshus. Gud har velsignet gerningen år efter år. Samfundet har stået sammen, så alle udgifter til driften og de store udgifter ved ombygningen og omforandringer er blevet betalt kontant. Her i 100 året for husets bygning er vor bøn, at der også i årene fremover må være et samfund af troende i Troldhede, som vil værne om huset og forkynde Guds Ord, så at Guds rige må få fremgang til gavn for vor by og egn. Lægger vi det i Guds hånd, vil han også velsigne gerningen

Johannes Olesen.

I år 2000 fik vi nye betræk på stolene fra 1974. Stolene var i god stand betrækket kostede 5.265,00 kr.

År 2000. De unge i samfundet oprettede en klub for de større børn, idet aldersforskellen var for stor i ”Spiren”. Den nye klub hedder ”Turboklubben”. De unge familier oprettede også en by bibelkreds.

I oktober 2000 holdt vi i samfundsrådet, efter at have været med der i over 30 år i forskellige perioder, som 70 årig må man vist godt stoppe, så yngre kræfter med nye ideer kan komme til udfoldelser. I 2003 har de unge familier oprettet en fredagsklub med spisning en fredag i hver måned.

Nu er vi så nået til årsskiftet 2004 -2005. Nu laves der igen om i missionshuset. Der kom nyt tæppe på i salene. Det gamle havde også holdt godt siden 1976. Et nyt indgangsparti er også blevet bygget, så det er blevet meget flot. I denne tilbygning er der så blevet lavet en trappe op til første sal, idet de unge ledere, at her kunne der laves et ungdomslokale, så nu er der lavet et flot rum deroppe med nyt gulv, isolering med Rockwool og Troldtex plader. Et flot stykke arbejde ved næsten frivillig arbejdskraft, så det er flot gjort. Nu må vi jo så bede om, at der fremover må være ledere til at tage sig af arbejdet med børn og unge, og at der må være børn som også fremover vil komme i kristne sammenhænge. Nu er rammerne i orden i flotte lokaler.

Toiletbygningen kostede i alt 200 tusind kroner, som blev betalt kontant ved indsamling. Børnene og de unge havde et sponsor cykelløb, hvor de indkørte penge til nye møbler på loftet.

Ved generalforsamlingen efterår 2005 var der forslag fra de unge om at huset skulle hedde Troldhede menighedshus. Det blev nedstemt med stort flertal, så det er Troldhede missionshus.

I efteråret 2008 blev der købt nye borde til afløsning for dem som vi købte i 1970. I 2010 købtes nye stole.

I år 2013 fik vi vinduerne i den lille sal og store sal udskiftet til lavenergi af vedligeholdelsesfri plast, da der var flere punkterede termoruder pga. af alder. Pris 26.600 kr

2014 Renovering af store og lille sal.

Allerførst i 2014 blev huset tømt og gulvet hugget op. Nyt gulv er lagt med gulv- varme som grundvarme til 16°C og opvarmning med radiatorer til ca. 22 °C under aktiviteter i huset.Ydermure og skillevægge er beklædt med 2 lag gipsplader samt isolering. Ny vaskbar trælignende laminat gulvbelægning.

Loft er beklædt med troldtektplader og der er lavet ny elinstallation, teknikskab og belysning. Det sidste vindue mod parkeringspladsen er udskiftet med en terrassedør. Vægge og loft i gang er malet og der er malet vægge og lagt nyt klinkegulv i depot. Pladsen bag Missionshus er jævnet, renset for rødder og tilsået med græs.

Pris for renovering 360.000 kr. IM’s byggefond støttede med 80.000 kr. og der blev samlet 211.000 kr. ind, rest er taget fra driftskontoen. En stor Tak til alle de frivillige, der har ydet en kæmpe indsats under renoveringen, uden jeres indsats ville det aldrig have været muligt.

Genindvielse d. 20-5-2014.

Velkomst ved Jens Motensen, spisning og herefter indvielse og festtale ved IM’s generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen. Musik og sang ved lokale kræfter.

Lørdag d. 24 maj kl. 10.00 til 13.00, var der åbent hus hvor der var mulighed for interesserede at besigtige renoveringen.

Dette websted bruger cookies. Når du bruger dette site accepterer du brugen af cookies.